اسحاق اکبری


تاریخ ارسال : 1394/7/22 12:36:45 تعداد بازدید : 1,478 مرتبه نسخه ی قابل چاپ

واحد حراست شهرداری رامجرد

نام : اسحاق
نام خانوادگی : اکبری
متولد : لامرد / اشکنان
سمت : کارشناس حراست
تحصیلات : کارشناسی ارشد حقوق
تلفن تماس مستقیم : 43452896 - 071
شرح وظایف واحد حراست :

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛل ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﺒﻨﺎﻳﻰ ﻫﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ‫ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧ‏ﻬﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ، ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﻰ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ، ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﺓ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖﺣﺮﺍﺳﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ، ﻛﺸﻒ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ، ﺧﻨﺜﻰ ‫ﺳﺎﺯﻯ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺿﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻣﺨﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻭﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﻣﺪﺍﺭﻙ، ‫ﺍﻣﺎﻛﻦ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ، ﻭﺳﺎﻳﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻭ ‫ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻠﻰ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ‫ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕﺗﻬﺪﻳﺪﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ‫

     بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری ساختمان ، تأسیسات و مدارک و اسناد محرمانه .

     اقدام به جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت مقامات ذیصلاح .

     تهیه و ارسال گزارشات محرمانه در موارد مختلف به مقامات ذیربط .

     برقراری ارتباط محرمانه با سازمانهای مختلف و مقامات مسئول .

     حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه .

     مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم .

     کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارشات مورد لزوم .

     تهیه و تنظیم برنامه نگهبانان و مراقبت در حسن انجام وظیفه کلیه نگهبانهای مستحدثات متعلق به شهرداری .

     حفظ و حراست  از تأسیسات و اماکن مربوط به شهرداری و آموزش و کنترل و آماده نگهداشتن کلیه نگهبانها جهت ارائه خدمات مطلوب .

     انجام استعلامات لازم جهت صلاحیت پرسنل از مراجع ذیصلاح .

     اخذ نظریه گزینش پرسنل جدید الاستخدام .

     نظارت و ممانعت از تزریق نیروهای فاقد صلاحیت به سیستم .

انجام سایر اموریکه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.

 

دستگاه حراست بر اساس ماده واحده قانون مصوب 12/2/68 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و بلحاظ ویژگیها، وظایف و جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه‌های تشکیلاتی، مستقیماً یا بصورت غیر مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان، بررسی و احراز تخلفات اداری،مالی، حفاظت از تأسیسیات و اماکن، اسناد و مدارک را عهده دار می‌باشد.

حراست به نهادی گفته می‌شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف‌های موجود به عهده دارد.

 مطالب مرتبط

سامانه ارتباط مردمي : 09177052533
سامانه پیام کوتاه: 10007143453070
پست الکترونیک: info@ramjerd.ir
تلفن گویا : 071-43453070
فارس - شهرستان مرودشت ، بخش درودزن ، شهر رامجرد


تعداد کل بازدیدها : 369,627
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 78
تعداد کاربران بر خط : 5
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری رامجرد می باشد