عملکرد شهرداری رامجرد در سال 93


1394/5/13 10:44:24

حاصل تلاش یک ساله شهرداری رامجرد

گزارشی از عملکرد شهرداری رامجرد در سال 1393 که در هفته نامه عصر مرودشت به چاپ رسیده است.