آتش نشانی رامجرد


تاریخ ارسال : 1397/1/28 11:15:07 تعداد بازدید : 251 مرتبه نسخه ی قابل چاپشرح وظایف در ایستگاه های آتش نشانی

 

شرح وظايف رئيس ايستگاه :

 

1- نظارت و كنترل دقيق بر دفتر ثبت وقايع و امضاء در حاشيه دفتر و دفاتر حضور و غياب افراد و بررسي اشكالات و صدور دستورات لازم جهت رفع آنها .

2- نظارت و كنترل در حسن اجراي كليه بخشنامه ها و مصوبات ابلاغ شده سازمان در ايستگاه .

3- نظارت و كنترل بر اعمال كليه افراد طبق شرح وظايف و اجراي دقيق مقررات انضباطي و اداري در ايستگاه و محل حادثه و تقاضاي تشويق و تنبيه افراد .

4- تصميم گيري و تعيين شيفت كاري پرسنل در ايستگاه .

5- اطمينان از آمادگي كامل پرسنل و تجهيزات مربوطه جهت مقابله با حوادث .

6- اطمينان از آمادگي كليه شيرهاي آتش نشاني محدوده ، كليه آبهاي اختصاصي ، تلمبه هاي آتش نشاني و نحوه دسترسي به آنها از طريق بازديد دوره اي و نگهداري آمار و اطلاعات لازم . 

7- آگاهي كامل و دقيق از محدوده ايستگاه ، شناخت كليه مراكز حساس اماكن عمومي ، سازمانهاي اورژانس ، بيمارستان و غيره از طريق بازديد و بازرسي بوسيله عوامل اجرايي و بروز نگهداشتن اطلاعات مذكور در ايستگاه .

8- بررسي اشكالات و كمبودهاي موجود در ايستگاه و كوشش در رفع آنها از نظر پرسنلي ، تجهيزات و تاسيساتي .

9- نظارت و كنترل دقيق بر گزارشات تنظيمي حريقها ، حوادث و انجام مكاتبات ايستگاه .

10- همكاري با اداره يا واحد آموزش جهت تدريس ، مطابق برنامه هاي تنظيمي .

11- همكاري با اداره يا واحد پيشگيري جهت پيشرفت امور ايمني و پيشگيري در سطح شهر ، بخصوص محدوده ايستگاه .

12- شركت در جلسات مختلف براي رفع اشكالات جاري و پيشرفت اهداف سارمان كه از طرف مسئولين تشكيل مي گردد .

13- نظارت و كنترل دقيق بر خودروها ، وسايل و تجهيزات حريق ، نجات و غيره . كه در هر شيفت تحويل افراد باشد .

14- شركت در حوادث مهم تحت عنوان افسر آماده ، طبق برنامه تنظيمي از طرف مافوق مربوطه .

15- كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق اجرا گردد .

16- پوشيدن لباس فرم و نصب اتيكت در ساعات اداري .

 


 

شرح وظايف فرمانده شيفت :

 

1- تحويل و تحول ايستگاه ، وسايل ، تجهيزات ، خودروها و دفتر ثبت وقايع به هنگام شروع و در پايان كار با فرماندهان شيفت هاي ديگر .

2- نظارت و كنترل مستقيم بركار افراد و امور جاري ايستگاه .

3- كنترل دفتر حضور و حضور و غياب و دفتر ثبت وقايع .

4- كنترل و نظارت استفاده صحيح و كامل پرسنل از لباس فرم و نصب اتيكت .

5- گزارش آمار افراد ، خودروها و تجهيزات نيروي حريق ، نجات و تغييرات آن بعد از تحويل شيفت به افسر نگهبان يا ستاد فرماندهي .

6- نظارت و كنترل بر آزمايش وسايل ارتباطي ايستگاه و بازديد بموقع شيرهاي آب آتش نشاني محدوده و ثبت در دفاتر مربوطه .

7- تشكيل كلاسهاي تئوري و عملي آتش نشاني و نجات جهت بالا بردن سطح آگاهي افراد بطور مستمر .

8- نظارت بر تنظيم صورت جلسه مصرفي مواد سوختي در ايستگاه و پيش بيني بموقع كمبود مواد مورد استفاده در حريق ها از قبيل كف و غيره و گزارش درخواست آن به رئيس ايستگاه .

9- حفظ نظم و انضباط در كليه قسمتهاي ايستگاه ، اعم از امور ارتباطات و نگهباني و نظارت بر وضعيت لباس افراد ، آسايشگاه و غيره . همچنين آمادگي جسمي كليه افراد شيفت و حفظ شئونات زندگي دستجمعي .

10- در صورت ضرورت تشكيل جلسات توجيهي ، جهت رفع نواقص و نارسايي ها و بررسي عملكرد عمليات .

11- شناسايي دقيق محدوده عملياتي .

12- هدايت نيروهاي تحت نظر به محل حريق يا حادثه .

13- برقراري ارتباط بوسيله بي سيم با ستاد فرماندهي و تبادل اطلاعات در مورد حادثه يا حريق .

14- بررسي كلي محل حادثه ، تقسيم كار پرسنل در محل و نظارت و كنترل دقيق عمليات .

15- بررسي و تعيين علت وقوع حريق يا حادثه و در صورت نياز درخواست كارشناس علت يابي .

16- كنترل بر حسن استفاده از وسايل و تجهيزات حفاظتي و ايمني فردي در محل حريق و حادثه .

 

 


 

شرح وظايف راننده آتش نشاني :

 

1- اطمنيان از آمادگي فني و سايل و تجهيزات و سلامت كامل خودروهاي آتش نشاني و هدايت آنها به محل حريق يا حادثه .

2- بكار انداختن وسايل و تجهيزات موتوري از قبيل پمپ ها ، كف سازها ، پودر پاشها ، مانيتور و ساير ابزار و تجهيزات .

3- اقدام فوري در جهت رفع نواقص جزئي وسايل و تجهيزات تحت نظر .

4- اطمينان از وجود نظم و نظافت كامل وسايل و تجهيزات و خودرو تحويلي .

5- شركت در امور نگهباني ، نظافت روزانه و دوره اي به صورت انفرادي و دستجمعي .

6- شركت در عمليات امداد و نجات يا اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار و مطابق دستورات مافوق با رعايت نظم و سرعت و مهارت .

7- شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور بالا بردن اطلاعات فني ، حرفه اي و غيره .

8- پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ يا آژير خطر و اخذ آدرس كامل محل حادثه .

9- شركت در ورزش گروهي بمنظور حفظ و تقويت قدرت بدني و تندرستي .

10- استفاده از لباس فرم و نصب اتيكت .

11- حفظ شئونات زندگي دستجمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و حادثه توأم با روحيه تعاون .

12- انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .

 

 


 

شرح وظايف آتش نشان :

 

1- اجراي دستورات مافوق ، بخشنامه هاي اداري و ضوابط اجرايي واحد مربوطه .

2- اجراي كامل دستورات مافوق هنگام عمليات توأم با سرعت و مهارت لازم بدون فوت وقت و رعايت نظم و مقررات لازم در طي عمليات اعم از اطفاء حريق يا امداد و نجات ، همراه با فداكاري و ايثار .

3- شركت در امور نگهباني ، پاكيزه نگهداشتن محيط ايستگاه و خودرو به صورت انفرادي و دستجمعي در هر شيفت و انجام آنكادر در آسايشگاه .

4- شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت بمنظور ارتقاء اطلاعات فني و حرفه اي .

5- آمادگي كامل جهت استفاده و كاربرد تجهيزات و وسايل استحفاظي و ايمني فردي در محل حادثه و حريق .

6- انجام پاسخگويي به تلفن و مكالمات بي سيم ستاد فرماندهي و به صدا در آوردن زنگ حريق يا حادثه ، اخذ آدرس كامل محل حادثه و برقراري ارتباط با ستاد فرماندهي .

7- شركت در ورزشهاي گروهي بمنظور حفظ قدرت بدني و تندرستي لازم براي انجام وظيفه .

8- استفاده از لباس فرم ، نصب اتيكت و در صورت لزوم ، درجات و علائم منطبق با سمت .

9- آشنايي كامل با پمپ ها ، كفسازها ، پودر پاشها ، مانيتورها و ساير تجهيزات و ابزار و شركت در عمليات امداد و نجات و سوانح و اطفاء حريق با توجه به تقسيم كار از طرف مافوق .

10- استفاده صحيح از تجهيزات ، وسايل ، ابزار ، ماشين آلات و مراقبت در نظافت ، حفظ و نگهداري آنها .

11- حفظ شئونات زندگي دستجمعي و رعايت كامل نزاكت و شخصيت حرفه اي در محل كار و محل حادثه توأم با روحيه تعاون و رعايت شعائر مذهبي .

12- انجام اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي گردد .مطالب مرتبط

برچسب ها

دیدگاه های کاربران
برای ارسال دیدگاه خود لطفا وارد حساب کاربری شوید.

سامانه ارتباط مردمي : 09177052533
سامانه پیام کوتاه: 10007143453070
پست الکترونیک: info@ramjerd.ir
تلفن گویا : 071-43453070
فارس - شهرستان مرودشت ، بخش درودزن ، شهر رامجرد


تعداد کل بازدیدها : 358,137
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 220
تعداد کاربران بر خط : 4
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری رامجرد می باشد